אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

מצורף נוסח אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי וההצהרה המשותפת שנחתמה בין איגוד המשתמשים בהובלה ימית לארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים

האמנה קובעת את חובותיהם וזכויותיהם העקרוניות של המשלח הבינלאומי והלקוח המשתמש בשירותיו. בין היתר נקבע באמנה כי המשלח הבינלאומי יפעל במתן שירותיו במהימנות, בנאמנות וביושר, הן כלפי הלקוח והן כלפי הרשויות. המשלח מתחייב לפעול על פי החוק ועל פי הדינים החלים על משלוח מטענים לישראל וממנה. הלקוח ימסור למשלח הבינלאומי את כל המידע הרלבנטי למשלוח המטען, לרבות, תיאור מפורט של המטען, שוויו, משקלו, נפחו אריזתו ויתר תכונותיו ומאפייניו ככל שהם רלבנטיים לשירותי השילוח הבינלאומי ועוד.

אמנת ההתקשרות

הערות: שילוח בינלאומי

 • • אנו פועלים כמתאמים להסדרת השילוח הבינלאומי ולכן איננו אחראים לשינויים שעושות חברות הספנות בנתיבי ההפלגה ו/או במשכי ההובלה ו/או לאיחורים בהגעת ו/או בלוח הזמנים.
 • • המחירים הינם לחומרים לא מסוכנים (אלא אם צוין אחרת) , המחירים מתייחסים למשלוחים שאינם חריגים ומותאמים להובלה או המכלה.
 • • מחיר ההובלה הימית אינם כוללים הוצאות הובלה יבשתית בחו"ל ו/או הוצאות אחרות בחו"ל, אלא אם כן צוין אחרת. מתבסס על ציוד פנוי בחברת ספנות.
 • • מחירי ההובלה הימית כפופים למחירי חברות הספנות ועשויים להשתנות בהתאם להודעות חברות הספנות.
 • • מכולות מלאות FCL (מכולות יבשות), יש להחזיר ריקות לחברת הספנות בהתאם לימי הפטור של חברות הספנות וסוג המכולה. דמי השהייה יחויבו בהתאם.
 • • דמי ההובלה יחויבו על ידנו בכל מקרה, גם במידה ולא ישוחררו המטענים ע"י היבואן.
 • • התנאים הכלליים לעיל חלים על כל הצעות המחיר הקיימות והעתידיות לשירותים מבית TEFFCOM DASA LTD.
 • • הובלה פנים הארץ: שעתיים חינם במהלך הטעינה. 80 דולר נוספים עבור כל שעה או חלק ממנה.
 • • TEFFCOM DASA LTD רואה בהזמנה שהתקבלה בעקבות הצעת מחיר זו הסכמה וחתימה על הצעת המחיר ונספחיה.
 • • ההובלה כפופה לאמנות ולתנאים בינלאומיים בחוזי ההובלה המופיעים בשטר המטען של המשלח או של חברת השילוח.
 • • הלקוח אינו יכול להפחית כל תשלום או חלק ממנו במסגרת הצעה זו מכל סיבה שהיא אלא אם כן הוסכם בכתב על ידי הצדדים.
 • • המחירים אינם כוללים עמילות מכס, מיסים, דמי נמל, דמי טיפול, אחסנה בנמל ו/או במסוף, בדיקה פיזית, משלוח ישיר, דמי היתר, מע"מ, ביטוח, הובלה יבשתית ועבודות אחרות אלא אם צוין אחרת, בישראל מחוץ לארץ.
 • • ביטוח לפי בקשה. המשלוח אינו מבוטח. הביטוח הוא לפי דרישה באישור בכתב בלבד. אנו רכזים, ולכן הנזקים הם באחריות המוביל ו/או המחסנים.
 • • עבור הוצאות בישראל יש להוסיף ולשלם מע"מ על פי חוק.
 • • המבצע בתוקף ל-30 יום אלא אם צוין אחרת, לא כולל תוספת. PSS ו-GRI כפופים לחברת השילוח.
 • • תנאי התשלום הם מזומן, אלא אם צוין אחרת.

תוספת למטענים אוויריים, הערות כלליות:

 • • בתוקף 30 יום או בכפוף לשינויים בחברות התעופה.
 • • אנו מתאמים שילוח, הטיסות והתאריכים הם משוערים ונתונים באחריותם המלאה של חברות התעופה. ולכן איננו אחראים לשינויים שעושות חברות התעופה ו/או במשכי ההובלה ו/או לאיחורים בהגעת ו/או בלוח הזמנים.
 • • יחס ההובלה באוויר 1:6 (כל מ"ק שווה ל- 167 ק"ג להטסה). בהובלה יבשתית 1:3. חיוב ההובלה יבוצע לפי המשקל בפועל או המשקל הנפחי לפי הגבוה מבניהם.
 • • המחירים הינם ל General Cargo ו Stackable . לא מסוכנים (אלא אם צוין אחרת) ולא מתכלים, המחירים מתייחסים למשלוחים שאינם חריגים באורך ובמשקל וארוזים באופן המתאים להובלה אווירית, וניתנים להטענה בהתאם למגבלות כלי הטיס.
 • • ביטוח – לפי בקשה. המשלוח אינו מבוטח. ביטוח לפי דרישה בפועל ואישור בכתובים בלבד.
 • • בכל מקרה אחריותה של החברה מוגבלת עפ"י האמנות הבינלאומיות הרלבנטיות ו/או עפ"י שטר המטען , לרבות תקופת ההתיישנות וגובה האחריות.
 • • החברה אינה אחראית לנזקים ישירים ו/או עקיפים העלולים להיגרם למטען במהלך ההובלה האווירית, יבשתית ו/או במהלך אחסנות הביניים.

עמילות מכס הערות כלליות:

 • • יש להעביר העתקי ניירת וייפוי כוח \ תצהירים. מקוריים בהתאם לנהלים.
 • • יש לבצע ייפוי כוח בשער עולמי + תצהיר יבואן במידת הצורך.
 • • בדיקות פיזיות – על פי דרישת המכס יחויבו בנפרד.
 • • העברת בקשה רגילה למכון תקנים ( במידה ויבוצע דרכינו ) יחויבו בנפרד.
 • • אישורים מהרשויות – הינם באחריות היבואן מהרשויות.
 • • משלוחי אסמבלי, ריבוי סיווגים, מעל 10 סיווגים, וטיפולים מיוחדים ו/או חריגים יחויבו בנפרד.
 • • טיפול בייפוי כוח דיגיטלי 75 שקל. – במידה ונדרש.

הוצאות נוספות עמילות מכס:

 • • מיסים ומע"מ משולמים למכס.
 • • תשלומי נמל לפי חיוב בפועל.
 • • אגרות ממ"ן \ סוויספורט לפי חיוב בפועל.
 • • מחירי ההובלה לא כוללים מע"מ וכפופים לשינויים של חברת ההובלה.
 • • מכולות מלאות יחויבו בגין אגרות ניטול ואגרות תשתית לפי חיובי חנ"י בהתאם לרפורמה בתעריפים וכנגד חשבוניות מתאימות
 • • משלוחים חלקיים יחויבו ע"י המסופים בהתאם לרפורמה בתעריפים כנגד חשבוניות מתאימות.
 • • בדבר תעריפים מעודכנים ניתן לפנות לאתר נמל אשדוד / חיפה.
 • • תשלום לממן / סוויספורט – במשלוחים אוויריים על פי חשבון.
 • • ביטוח לפי בקשה. המשלוח אינו מבוטח. במידת הצורך ועל פי בקשה תוגש הצעה בנפרד, כיסוי ביטוחי יתבצע רק לאחר אישור בכתב.
 • • הובלות יבשתיות מהנמלים – בהתאם לתעריפים מקובלים , במידת הצורך תינתן הצעה על פי דרישה
 • • תנאי תשלום במזומן בהעברה כספית – בהתאם לבקשה כספית הערכה הכוללת הוצאות שחרור שמועברות לעיונכם לפני תהליך השחרור
 • • על המחירים חל מע"מ כחוק.

הגבלת אחריות עמילות מכס:

הלקוח\היבואן יקבל ומסכים לשאת בעלויות הסופיות לתשלומים למכס, של תשלומים למכס, מיסים, קנסות, ריביות, בהקשר ליבוא\יצוא, לרבות גירעונות ופיגורים. ישפה את טפקום דסה בעמ או אדם מטעמה בכול אחריות בתשלומים למכס.

הגבלת אחריות לטפקום דסה בעמ - סייבר. גבול האחריות של טפקום דסה בעמ במקרה אירוע סייבר, התקפה זדונית, השבתת פעילות וכו. כפופה לתנאי הפוליסת ביטוח הסייבר של טפקום דסה בעמ וגבול האחריות שלה. לפרטים בנושא הפוליסה והכיסוי: אנא צור קשר.

הגבלת אחריות לטפקום דסה בעמ כסוכן, As Agent Only: במקרים בהן טפקום דסה בעמ הודיע כי שימשה כסוכן בלבד.

כאשר טפקום דסה בעמ משמשת כסוכן, כדוגמת מטעני פריפייד ומסירת פקודות מסירה. טפקום דסה בעמ אינה מתחייבת או מתיימרת לערוך כל חוזה עם הלקוח להובלה, אחסנה, טיפול, שחרור או שירות פיזי אחר.

אבירם לא תהיה אחראית למעשיהם, למחדליהם או נזקים של צדדים שלישיים, ותהיה אחראית לגילוי נאות בהתקשרות עם המוביל בפועל.